Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Proiectul Twinning pentru ARFC a desfășurat cea de-a treia reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului afişează Modifică Traduce

Publicat la:Lun, 04/26/2021 - 12:01

      Fiind deja în al treilea trimestru de derulare a activităților sale, proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a organizat a treia reuniune a Comitetului de Guvernare, cu participarea liderilor de proiect: Maria Ovdii (Agenția Relații Funciare și Cadastru a R. Moldova – instituția beneficiară),  Sanja Zekušić (Administrația Geodezică de Stat din Croația), Robbert Brouwer (Agenția de Întreprinderi din Olanda), reprezentatul GUGIK din Polonia,  Ewa Surma, și Managerul de proiect din partea Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Aurica Butnari.
 
      Perioada de raportare a inclus lunile ianuarie – martie 2021 (trimestrul II de implementare). Liderii de proiect din Statele Membre UE și Țara Beneficiară au relatat despre activitățile și rezultatele obținute în această perioadă, fiind incluse in Raportul Trimestrial nr. 2. De menționat următoarele activități de bază în acest trimestru:
 
1. Lucrul asupra elaborării Programului de Stat în domeniul Infrastructurii Naționale de Date Spațiale și Planului de Acțiuni aferent, evaluarea cadrului instituțional în domeniul INDS cu emiterea recomandărilor pentru îmbunătățirea rolurilor, sarcinilor și responsabilităților Consiliului INDS și Grupurilor de Lucru.
2. Desfășurarea unui șir de ședințe online cu instituțiile publice deținătoare de date spațiale și implicate în INDS (Agenția de Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția pentru Eficiență Energetică, I.S. MoldATSA, Primăria Chișinău, S.A. MOLDOVAGAZ) referitor la procesul de management al datelor spațiale în instituțiile lor, cu scopul de a identifica capacitățile lor tehnice, de resurse umane și financiare, precum și a lipsurilor sau provocărilor cu care se confruntă. Drept continuare a acestei activități, alte ședințe comune au urmat (ASP/Departamentul Cadastru, I.S. IPOT, I.S. INGEOCAD, S.A. Apa Canal Chișinău, Biroul Național de Statistică, Agenția ”Apele Moldovei”), la care experții UE au explicat și promovat principiile de interoperabilitate a datelor, demonstrând exemple practice și susținând în mod repetat beneficiile interoperabilității datelor spațiale, atât la nivel național, cât și internațional.
3. Finalizarea elaborării Ghidului de conversie a datelor spațiale analog in format digital și Ghidului de geo-referențiere a datelor spațiale, și prezentarea acestor documente instituțiilor publice deținătoare de date spațiale. Experții proiectului Twinning împreună cu reprezentanții ARFC urmează să elaboreze și alte Ghiduri (de ex. privind specificațiile de date), care, în urma ajustării cadrului legislativ din domeniu, se vor regăsi sub formă de regulamente naționale, aprobate oficial. 
4. Desfășurarea unui lucru enorm de pregătire a materialelor de instruire pentru cursul de bază ”Introducere în Infrastructura de Date Spațiale/QGIS”. Acest curs de instruire urmează a fi derulat pentru 4 grupuri de specialiști din cadrul autorităților publice centrale în perioada aprilie – mai 2021.
 
        Mateja Horvat (consilier rezident de Twinning, CFCA Croația) împreună cu Ivan Danii (omologul consilierului rezident de Twinning, ARFC) au prezentat planul de lucru pentru următorul semestru al proiectului (aprilie – septembrie 2021). Atât raportul interimar nr.2, cât și planul de Lucru în derulare nr.3, au fost aprobate în unanimitate. Misiunile experților vor continua să se desfășoare online, la distanță, cu utilizarea platformelor digitale de comunicare, în contextul situației epidemiologice existente la nivel global.
 
 
 
Twinning project for ALRC organized its third Steering Committee meeting
 
Being already in its third quarter of implementation, the Twinning project ”Improving spatial data services in the Republic of Moldova according to EU standards”, financed by the European Union, organized its third Steering Committee meeting, with the participation of Project Leaders: Mrs. Maria Ovdii (Agency for Land Relations and Cadastre of R. Moldova – beneficiary institution), Mrs. Sanja Zekušić (State Geodetic Administration from Croatia), Mr. Robbert Brouwer (the Netherlands Enterprise Agency), representative of Polish GUGIK, Ms. Ewa Surma, and the Project Manager on behalf of the EU Delegation to Republic of Moldova, Mrs. Aurica Butnari.
The reporting period covered the months January – March 2021 (quarter II of implementation). Project Leaders from EU Member States and the Beneficiary Country spoke about the activities and outputs obtained in this period, all being included in the Quarterly report no. 2. The following basic activities are worth mentioning for the concerned period:
1.      Wok on the development of the State Program in the field of National Spatial Data Infrastructure and the associated Action Plan, evaluation of the institutional framework in the NSDI field, and issuance of recommendations to improve the roles, tasks and responsibilities of NSDI Council and Working Groups.
2.      Development of a series of online meetings with public institutions that hold spatial data and are involved in NSDI (Agency for Geology and Mineral Resources, General Inspectorate for Emergency Situations, Agency for Energy Efficiency, S.E. MoldATSA, Chisinau City Hall, S.A. MOLDOVAGAZ) as regards the process of spatial data management in their institutions, with the goal to identify their technical, human resource and financial capacities, as well as the gaps or challenges they are facing. As a continuation of this activity, other joint meetings followed (ASP/Department for Cadastre, I.S. IPOT, I.S. INGEOCAD, S.A. Apa Canal Chișinău, National Bureau for Statistics, Agency ”Apele Moldovei”), where EU experts explained and promoted the principles of interoperability of data, illustrating practical examples and repeatedly supporting the benefits of spatial data/services interoperability, both at national and international levels.
3.      Finalization of the development of the Guidelines for analogue to digital conversion of spatial data and Guidelines for geo-referencing spatial data, and presentation of these documents to public institutions which hold spatial data. The experts of the Twinning project together with ALRC representatives must develop other Guidelines as well (e.g. on data specifications), which, as a result of amending the legal framework in the field, will become officially-approved national regulations. 
4.      Carrying out an enormous amount of work for preparing the training materials for the basic course ”Introduction to Spatial Data Infrastructure /QGIS”. This training course will be conducted for 4 groups of specialists from central public authorities during April – May 2021.
Ms. Mateja Horvat (Resident Twinning Advisor, CFCA Croatia) together with Mr. Ivan Danii (Resident Twinning Advisor Counterpart, ALRC) introduced the rolling work plan for the next semester of the project (April – September 2021). Both the Interim Report no.2 and the Rolling Work Plan no.3 were unanimously approved. The experts’ missions will continue to unfold online, by using digital communication platforms, given the existing epidemiological situation worldwide.