Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț cu privire la suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru

Agenția Relații Funciare și Cadastru (str.S. Lazo, 48, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul autorității:

 

- Consultant, (fpe), Secția juridică – 1 unitate;

- Consultant, (fpe), Direcți relații funciare și protecția solurilor-1 unitate;

- Specialist (fpe), Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică – 1 unitate.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: 

• CV-ul;

• formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Anexa nr. 1); 

• copia buletinului de identitate; 

• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare; 

• certificatul medical;

• cazierul judiciar;

• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Notă: -Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge). 

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 

• Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de pînă la 30 iulie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Agenția Relații Funciare și Cadastru (str. S. Lazo 48, et.3, bir.304, date contact: 022-88-12-75, e-mail: marina.procopi@arfc.gov.md).

 

 

Cerinţe generale faţă de candidaţi: 

1. Cetăţean al Republicii Moldova; 

2. Cunoaşterea limbii de stat; 

3. Are capacitate deplină de exerciţiu ;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă

6. Lipsa antecedentelor penale nestinse; 

7. Apt de muncă – (din punct de vedere medical); 

8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Aptitudini: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare,organizare, după caz,  analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite, abilităţi de utilizare a computerului.

 

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

 

Seсţia juridică– Consultant

 

Scopul general al funcției:

Contribuirea la elaborarea politicilor şi strategiilor sectoriale de integrare europeană şi la armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară, cât şi la dezvoltarea colaborării cu organismele internaţionale ce ţin de domeniile de activitate ale Agenţiei

 

Sarcinile de bază:

1. Participarea la elaborarea politicilor ce ţin de domeniile de activitate ale  Agenţiei;

2. Asigurarea implementării politicilor şi strategiilor sectoriale de integrare europeană şi  armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară;

3. Coordonarea proceselor de elaborare şi implementare a proiectelor, programelor, planurilor, acordurilor, materialelor de fundamentare a acţiunilor de colaborare şi cooperare internaţională în domeniile de activitate ale Agenţiei şi alte proiecte de asistenţă tehnică;

4. Coordonarea procedurilor ce ţin de dezvoltarea proiectelor, programelor, planurilor, acordurilor, materialelor de fundamentare a acţiunilor de colaborare şi cooperare internaţională şi alte proiecte de asistenţă tehnică;

5. Efectuarea procedurilor ce ţin de perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniu.

 

Cerinţe specifice:

 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul respectiv. 

    

Experienţă profesională: Vechimea în muncă pe specialitate minim de 1 an de experienţă profesională în domeniu. Vechimea în muncă în serviciul public va constitui un avantaj.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei naţionale și internaționale în domeniul de activitate;  

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).

     - aptitudini de utilizare a pachetului microsoft office, e-mail, browser.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare,organizare, după caz,  analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite, abilităţi de utilizare a computerului.

Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Bibliografia

● Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

● Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

● Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

● Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

● Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

● Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor persoane;

● Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

● Cod Nr. 116 din 19-07-2018/ Codul administrativ al Republicii Moldova;

● Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 cu privire la implementarea legii nr. 158 din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare. 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

● Legea nr.136 din 07 iulie 2017 cu privire la Guvern;

● Legea Nr. 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative

● Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

Acte normative şi legislative în domeniul de specialitate în domeniul juridic

● Codul civil – Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002, cu modificările și completările ulterioare

● Codul de procedură civilă – Legea nr.225-XV din 30.05.2003

● Codul funciar nr. 828-XII  din  25.12.1991

● Legea nr. 1308-XIII  din  25.07.97 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului 

● Legea Nr.1543-XIII din 25.02.98 cadastrului bunurilor imobile

● Legea nr. 354-XV din 28.10.2004 privire la formarea bunurilor imobile

● Legea Nr.778-XV din 27.12.2001cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică

 

Consultant, (fpe), Direcția relații funciare și protecția solurilor

 

Scopul general al funcției: Realizarea programelor de reformare a relaţiilor funciare, inclusiv organizarea elaborării schemelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi proiectelor de programe de ameliorare şi protecţie a terenurilor, în vederea realizării obiectivelor Agenţiei.

 

Sarcinile de bază:

 

1. Examinarea proiectelor şi altă documentaţie referitor la organizarea teritoriului cu înaintarea propunerilor către Guvern şi/sau Parlament.

2. Examinarea materialelor de atribuire, transmitere, schimbarea destinației a terenurilor în scopuri agricole şi neagricole cu înaintarea propunerilor autorităţilor în modul stabilit administraţiei centrale şi locale spre avizare şi Guvernului sau/şi Parlamentului spre aprobare.

3. Examinarea demersurilor, petiţiilor şi adresărilor în termenii stabiliţi.

4. Coordonarea, la toate nivelele, a lucrărilor ce ţin de protecţia terenurilor contra eroziunii, restabilire, ameliorare şi valorificare a terenurilor degradate.

5. Examinarea şi formularea propunerilor de soluţionare a litigiilor funciare în vederea asigurării respectării legislaţiei funciare.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul respectiv. 

    

Experienţă profesională: Vechimea în muncă pe specialitate minim de 1 an de experienţă profesională în domeniu. Vechimea în muncă în serviciul public va constitui un avantaj.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei naţionale și internaționale în domeniul de activitate;  

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).

     - aptitudini de utilizare a pachetului microsoft office, e-mail, browser.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare,organizare, după caz,  analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite, abilităţi de utilizare a computerului.

Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Bibliografia:

● Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

● Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

● Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

● Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

● Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

● Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor persoane;

● Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

● Cod Nr. 116 din 19-07-2018/ Codul administrativ al Republicii Moldova;

● Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 cu privire la implementarea legii nr. 158 din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare. 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

● Legea nr.136 din 07 iulie 2017 cu privire la Guvern;

● Legea Nr. 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative

● Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

Acte normative şi legislative în domeniul de specialitate:

• Legea nr.1308/1997 Privind preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului

• Codul funciar al Republicii Moldova Legea nr.828/1991

• Legea nr.1247/1992 cu privire la reglementarea regimului proprietății funciare

• Legea nr. 29 /2018 privind delimitarea proprietății publice

• Hotărârea Guvernului nr. 835/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”

• Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri

• Hotărârea Guvernului nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului

 

Specialist, (fpe), Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică

 

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii, infrastructurii naţionale de date spațiale (INDS) şi  dezvoltarea colaborării internaţionale.

Sarcinile de bază:

1. Participă la elaborarea şi promovarea politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticiiși infrastructurii de date spațiale;

2. Asigură transparenţa în procesul adoptării deciziilor privind elaborarea actelor legislative şi normative noi şi modificarea celor existente;  

3. Monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor noi în domeniul organizării activităţii geodezice, cartografice, geoinformatice și infrastructurii de date spațiale;

4. Participă la integrarea datelor spaţiale existente în infrastructura europeană şi globală de date spaţiale.

5. Participă la dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul geodezei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale.

 

Studii: 

- Superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.

 

Experienţă profesională: 

- Vechime în muncă în specialitate cel puţin 1-3 ani, vechimea în muncă în serviciul public va fi un avantaj.

Cunoștințe :

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1; 

- Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, MapInfo, Internet, ect.

Bibliografie: 

 

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008;

Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din  17 iunie 2016;  

Legea Nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale.

Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora

Legea nr.778 din 27.12.2001 „Cu privire la geodezie, cartografie si geoinformatica”.

Hotărârea Guvernului nr.383 din 12.05.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Relații Funciare și Cadastru.”

 Hotărârea Guvernului nr.731 din 05.08.1997 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Cartografo-Geodezic de Stat al Republicii Moldova.”

Hotărârea Guvernului nr.48 din 19.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rețeaua geodezică națională.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents: