Anunț cu privire la certificarea specialiștilor

Data: 
Mon, 2021-02-01 13:32

 Anunț

 Spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului topogeodezic şi cartografic, precum și a certificatului inginerului cadastral

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, anunță inițierea recepționării Cererilor solicitanților la procedura de certificare în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii și cadastrului, în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.817/2020, la cerere se anexează:

1) copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

2) copiile de pe diplomele de studii și de pe actele privind conferirea titlurilor științifice;

3) actul ce confirmă experiența de muncă în domeniul respectiv;

4) lista lucrărilor de specialitate executate și/sau a celor la care a participat.

 În legatură cu situația sanitaro-epidemiologică cu care ne confruntăm actual, actele se prezintă prin scrisoare recomandată/prin intermediul sistemelor informaţionale destinate și prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), pe adresa electronică info@arfc.gov.md

Model cerere