Spre atenția evaluatorilor Agenția Relații Funciare și Cadastru vine cu recomandări privind desfășurarea activității pe perioada stării de urgență

Data: 
Thu, 2020-03-26 13:37

Pandemia COVID -19 influențează într-o măsură enormă asupra tuturor domeniilor de activitate economică, precum și asupra modului de viață a fiecărui din noi.
Deși în Republica Moldova este anunțată situația excepțională, activitatea economică continuă, instituțiile financiar-creditare funcționează și prestează servicii.

 Astfel, că în situația actuală, sunt necesare și serviciile în domeniul evaluării bunurilor imobile. Dat fiind faptul, că inspectarea obiectelor evaluării este partea componentă și obligatorie a procesului de evaluare, vă îndemnăm să fiți extrem de precauți în procesul de inspectare a obiectului, precum și în timpul comunicării cu clientul evaluării.

În acest context, Agenția Relații Funciare și Cadastru consideră că, în perioada situației excepționale, evaluarea bunurilor imobile rezidențiale, caselor sezoniere poate fi efectuată în baza inspectării obiectului din exterior, fără intrare în încăperile. Determinarea stării tehnice și altor caracteristici ale obiectului, care se identifică în rezultatul inspectării bunului imobil din interior, recomandăm să fie efectuată în baza fotografiilor prezentate de către client.

În cazul dat, în raportul de evaluare evaluatorul urmează să indice:
- În compartimentul Descrierea obiectului evaluării, că caracteristicile interne ale obiectului sunt determinate în baza fotografiilor, prezentate de client;
- În compartimentul Ipoteze, condiții limitative și presupuneri ale evaluatorului, că clientul poartă răspundere pentru veridicitatea informațiilor prezentate.

Totodată, în anexe la Raport de evaluare, fotografiile din interiorul obiectului, urmează a fi semnate de către client.
Atragem atenția Dumneavoastră asupra faptului, că inspectarea obiectului evaluării din exterior este obligația evaluatorului.

Recomandările date sunt valabile până la expirarea termenului de situație excepțională.
Totodată, spre atenția evaluatorilor se propune recomandările Consiliului directorilor al Grupului European al Asociațiilor Evaluatorilor privind efectuarea evaluării în perioada de pandemie.

Serviciul evaluarea bunurilor imobile

 Mesaj de la TEGOVA cu privire la evaluarea în timpul pandemiei


********

 

 Вниманию оценщиков недвижимого имущества!
Пандемия короновируса COVID - 19 оказала огромное влияние на все сферы экономической деятельности и на образ жизни каждого из нас.
Несмотря на чрезвычайное положение, объявленное в Республике Молдова, экономическая деятельность осуществляется, финансово-кредитные учреждения продолжают функционировать.


Допускаем, что в этих условиях необходимы услуги в области оценки недвижимого имущества. Поскольку выполнение оценки стоимости имущества связано с обязательным осмотром объекта оценки, призываем вас быть чрезвычайно внимательными при осмотре объекта оценки и общении с клиентами.


В период действия чрезвычайного положения Агентство Земельных Отношений и Кадастра полагает возможным при выполнении оценки недвижимого имущества жилого назначения, дачных строений выполнять оценку, исходя из внешних параметров объектов оценки. Определение технического состояния объекта оценки и других показателей, выявляемых при осмотре помещений, рекомендуется выполнять на основе фотографий, выполненных заказчиком оценочных услуг. При этом, в отчете об оценке в разделе «Описание объекта оценки» необходимо указать, что внутренние характеристики объекта оценки установлены на основе фотографий, предоставленных заказчиком; в разделе «Гипотезы, ограничивающие условия и допущения оценщика» следует указать, что заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных фотографий, а в приложении к отчету об оценке на фотографиях объекта должна быть подпись заказчика.


Данные рекомендации действуют до окончания чрезвычайного положения.
Вместе с тем, Агентство земельных отношений и Кадастра рекомендует Вам ознакомиться с обращением Совета директоров Европейской Группы Ассоциаций оценщиков по поводу выполнения оценки в период пандемии.
Служба оценки недвижимого имущества

Сообщение от TEGoVA относительно оценки во время пандемии