Anunț privind desfășurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru

Data: 
Wed, 2019-11-06 14:40

 Anunț!

Agenția Relații Funciare și Cadastru (str.S. Lazo, 48, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul autorității:

- Consultant, (fpe), Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică– 1 unitate;
- Specialist (fpe), Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică – 1 unitate.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
• CV-ul;
• formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Anexa nr. 1);
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• certificatul medical;
• cazierul judiciar;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
Notă: -Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:
• Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de pînă la 20 noiembrie 2019, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Agenția Relații Funciare și Cadastru (str. S. Lazo 48, et.3, bir.304, date contact: 022-88-12-75, e-mail: marina.procopi@arfc.gov.md).


Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova;
2. Cunoaşterea limbii de stat;
3. Are capacitate deplină de exerciţiu ;
4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă
6. Lipsa antecedentelor penale nestinse;
7. Apt de muncă – (din punct de vedere medical);
8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Aptitudini: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare,organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite, abilităţi de utilizare a computerului.

 
Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

1. Consultant, (fpe), Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică
Scopul general al funcției: Participarea la coordonarea, promovarea și implementarea politicilor de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale în vederea realizării obiectivelor Agenției.
Sarcinile de bază:
1. Participarea la coordonarea procesului de elaborare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale;
2. Participarea la implementarea programelor de stat, strategiilor, actelor legislative şi normative în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale;
3. Participarea la planificarea şi administrarea lucrărilor îndeplinite din contul bugetului de stat;
4. Participarea la acordarea asistenţei metodologice în domeniu geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale;
5. Participarea la dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale.

Studii:
- Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.
Experienţă profesională:
- Vechime în muncă în specialitate cel puţin 3 ani în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii, vechimea în muncă în serviciul public va fi un avantaj.
Cunoștințe :
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, MapInfo, Internet.
Bibliografie:
Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008;
Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016;
Legea Nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale.
Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora
Legea nr.778 din 27.12.2001 „Cu privire la geodezie, cartografie si geoinformatica”.
Hotărârea Guvernului nr.383 din 12.05.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Relații Funciare și Cadastru.”
Hotărârea Guvernului nr.731 din 05.08.1997 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Cartografo-Geodezic de Stat al Republicii Moldova.”
Hotărârea Guvernului nr.48 din 19.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rețeaua geodezică națională.”

2. Specialist, (fpe), Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică
Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii, infrastructurii naţionale de date spațiale (INDS) şi dezvoltarea colaborării internaţionale.

Sarcinile de bază:
1. Participă la elaborarea şi promovarea politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticiiși infrastructurii de date spațiale;
2. Asigură transparenţa în procesul adoptării deciziilor privind elaborarea actelor legislative şi normative noi şi modificarea celor existente;
3. Monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor noi în domeniul organizării activităţii geodezice, cartografice, geoinformatice și infrastructurii de date spațiale;
4. Participă la integrarea datelor spaţiale existente în infrastructura europeană şi globală de date spaţiale.
5. Participă la dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul geodezei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale.

Studii:
- Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.

Experienţă profesională:
- Vechime în muncă în specialitate cel puţin 1-3 ani, vechimea în muncă în serviciul public va fi un avantaj.

Cunoștințe :
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, MapInfo, Internet, ect.

Bibliografie:
Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008;
Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016;
Legea Nr. 254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale.
Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora
Legea nr.778 din 27.12.2001 „Cu privire la geodezie, cartografie si geoinformatica”.
Hotărârea Guvernului nr.383 din 12.05.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Relații Funciare și Cadastru.”
Hotărârea Guvernului nr.731 din 05.08.1997 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Cartografo-Geodezic de Stat al Republicii Moldova.”
Hotărârea Guvernului nr.48 din 19.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rețeaua geodezică națională.”