Un seminar organizat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru cu ocazia Ziua evaluatorului la UTM

Data: 
Wed, 2016-04-27 11:08
Data de 18 aprilie este de o însemnătate deosebită pentru evaluatorii din Republica Moldova. Cu 14 ani în urmă, la 18 aprilie 2002 a fost aprobată Legea cu privire la activitatea de evaluare, care prin sine nu numai a pus temei pentru cadrul legislativ din domeniul evaluării, dar şi a marcat apariţia oficială a activităţii de evaluare. Deja, tradiţional această dată se consideră ziua profesională a evaluatorului.
 La data de 21 aprilie 2016 reprezentanţii Serviciului evaluarea bunurilor imobile al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi evaluatorii, absolvenţi ai Universităţii Tehniceau participat la un seminar, destinat profesiei de evaluator, organizat pentru studenţii anului III a specialităţii Evaluarea imobilului. Dna Buzu Olga, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferinţiar universitar al Catedrei Evaluarea şi Managementul imobilului, care este şeful Serviciului evaluarea bunurilor imobile al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat respectiva întrunire cu prilejul acestui eveniment.
În cadrul căruia au participat şi au relatat experienţa sa profesională şapte invitaţi – directorul Societăţii Evaluatorilor Independenţi din Republica Moldova dl Tărăburcă, reprezentanţii băncilor comerciale, companiilor de asigurare, directori ai întreprinderilor de evaluare. Fiecare a povestit despre experienţa acumulată în procesul de evoluţie profesională, dar şi-au expus opinia personală privind concurenţa din domeniu şi exigenţa primordială - calitatea lucrărilor desfăşurate.
Discursul Dlui Tărăburcă Dumitru, directorul asociaţiei obşteşti ,,Societatea Evaluatorilor Independenţi din Moldova” a fost despre activitatea asociaţiei, rezultatele activităţii acesteia, principalele planuri propuse spre realizare în viitorul apropiat şi problemele care sunt specifice în prezent pieţii serviciilor de evaluare a bunurilor imobile.
Un alt invitat dna Josanu Nadejda, magistru în administrarea funciară, care a absolvit Institutul Regal Tehnologic din Stockholm şi este directorul întreprinderii de evaluare,,Progevingo” S.R.L. Ea a povestit despre experienţa studiilor de peste hotare, beneficiile cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională şi propria experienţă de activitate pe piaţa serviciilor de evaluare în calitate de evaluator certificat.
Absolvenţii anului 2002 şi respectiv a primei promoţii a specialităţii Evaluarea Imobilului, Lucinschi Victor, Constantin Grosu, Igor Varvariuc sunt directori ale întreprinderilor private de evaluare. Dumnealor au povestit despre specificul activităţii întreprinderilor de evaluare pe piaţa din mun.Chişinău, cerinţele înaintate faţă de evaluatorii stagiari şi motivarea tinerilor specialişti.
Dl Pînzaru Andrei, evaluator certificat, magistru în evaluarea bunurilor imobile activează în cadrul companiei de asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. El a relatat despre specificul activităţii de evaluare în domeniul asigurărilor, care reprezentă unul din domeniile în care ar putea fi angajaţi evaluatorii.
Dna Elena Iovu, şeful secţiei evaluare şi monitoringul gajului al BC Moldova Agroindbank a povestit despre atribuţiile sale în calitate de evaluator care activează într-o bancă, despre utilizarea în activitatea de creditare a datelor din rapoartele de evaluare şi colaborarea dintre bănci şi firmele de evaluare. Dialogul cu specialiştii în domeniu a oferit studenţilor oportunitatea de a  afla informaţii noi, de a cunoaşte unele aspecte privind aplicarea rezultatelor evaluării şi de a primi răspuns la întrebărilecare au prezentat interes. Oaspeţii au atras o deosebită atenţie perspectivelor studenţilor de angajare în cîmpul muncii şi desfăşurării stagiilor de practică în cadrul întreprinderilor în care activează. Discuţiile vii, atmosfera colegială şi comunicarea au permis cu certitudine constatarea faptului că obiectivele propuse au fost atinse. Invitaţii au mulţumit pentru prilejul oferit, manifestînd iniţiativa şi ulterior de a ajuta, ghida şi oferi sfaturi profesionale specialiştilor în devenire.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru îşi propune în continuare desfăşurarea evenimentelor care ar influenţa şi motiva dezvoltarea  profesională a tinerilor specialişti.