Certificarea în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

 

MODEL DE CERERE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI

 LISTA SPECIALIȘTILOR CERTIFICAȚI

 MODEL DEPREZENTARE A LISTEI LUCRĂRILOR EXECUTATE

-  BIBLIOGRAFIA

 

CATEGORIILE DE CERTIFICARE

în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii

1. Categoria I (geodezia)
Executarea lucrărilor geodezice și cartografice pentru crearea reţelelor geodezice clasice și a rețelelor de stații permanente ale sistemului satelitar de navigaţie globală (GNSS) pentru distribuirea corecțiilor utilizatorilor de receptoare, cu utilizarea GNSS, reţelelor de nivelment, gravimetrice și de îndesire.
 
2. Categoria a II-a (cartografia și fotogrammetria digitală și gestionarea sistemelor informaționale geografice):
1)   proiectarea, întocmirea şi editarea hărţilor topografice, geografice generale, politico-administrative, a altor hărţi analogice şi digitale, la scara mai mică de 1:10 000;
2)   proiectarea şi realizarea lucrărilor de fotogrammetrie;
3)   executarea de prospecțiuni topografice la scara 1:10 000 și mai mică;
4) cunoaşterea sistemului de echipamente, programe, metode și normative tehnice, destinate culegerii, prelucrării, stocării, analizării şi actualizării datelor geografice.
 
3. Categoria a III-a (prospecţiuni topografice):
1)   executarea prospecţiunilor topografice, a ridicărilor topografice de control;
2)  întocmirea planului topografic ingineresc la scara 1:10 000 și mai mare, întocmirea planului topografic de control; întocmirea planului obiectului de infrastructură tehnico-edilitară.
    
4. Categoria a IV-a (asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor):
1)  crearea bazei geodezice de trasare a construcţiei;
2)   trasarea pe şantier a construcţiilor liniare sau a părţilor lor componente, construcţiilor provizorii;
3)   crearea reţelei interioare a clădirii la cota „+0,00” şi la orizonturile de lucru şi a reţelei de trasare pentru utilajul tehnologic;
4) verificarea geodezică a parametrilor geometrici ai elementelor constructive ale clădirii şi efectuarea prospecțiunilor de control, cu întocmirea documentaţiei geodezice;
5)   efectuarea măsurătorilor geodezice pentru determinarea abaterilor elementelor constructive ale clădirii.
 
5. Categoria a V-a (topografia minieră):
1)   reprezentarea grafică pe planuri a tuturor lucrărilor miniere importante, atât de la suprafaţă, cât şi din subteran, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de punere în valoare a unui zăcământ de substanţă minerală utilă;
2)  rezolvarea problemelor cu caracter geometric ce apar ca urmare a activităţii miniere precum: geometrizarea zăcământului, trasarea şi dirijarea, ca poziţie în spaţiu, a construcţiilor şi instalaţiilor miniere, delimitarea zonelor de siguranţă etc., în scopul unei corecte proiectări şi execuţii a lucrărilor miniere de exploatare a zăcământului;
3)   delimitarea perimetrului minier, calculul volumelor de terasamente;
4)   întocmirea planurilor anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere.