Direcţia Geodezie, Cartografie, Geoinformatică

 Direcţia Geodezie, Cartografie şi Geoinformatică este o subdiviziune a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, cu funcţii de coordonare a activităţii topografo-geodezice, cartografice şi geoinformatică, care asigură realizarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei şi sistemelor informaţionale geografice.

În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de Legea cu privire la geodezie şi cartografie, Regulamentul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1000 din 19 ianuarie 2001, Legea cu privire la geodezie şi cartografie, alte acte normative.
Direcţia este condusă de către şeful Direcţiei care se numeşte şi se eliberează din funcţie prin ordinul Directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
În componenţa Direcţiei sînt Fondul Cartografo-geodezic de Stat şi Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică şi Regim.
Atribuţiile şi competenţele DGCG:
 • Asigurarea în limitele competenţei sale a realizării prevederilor actelor normative ce ţin de domeniul geodeziei, cartografiei, topografiei, fotogrametriei, sistemelor informaţionale geografice şi prospecţiunilor tehnice.
 • Asigurarea elaborării proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova, actelor departamentale în domeniul topogeodeziei, cartografiei, fotogrametriei, sistemelor informaţionale geografice şi prospecţiunilor tehnice.
 • Dirijarea şi conducerea prin intermediul subdiviziunilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a activităţii geodezice şi cartografice pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul creării condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor statului, persoanelor juridice şi fizice cu producţie geodezică, cartografică şi date geografice spaţiale.
 • Contribuirea la dezvoltarea activităţilor ştiinţifice şi de instruire a cadrelor în domeniul topogeodeziei, cartografiei, fotogrametriei, sistemelor informaţionale geografice şi prospecţiuni tehnice.
 • Dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul topogeodeziei, cartografiei, fotogrametriei, sistemelor informaţionale geografice şi prospecţiunilor tehnice.
 • Coordonarea, întocmirea, elaborarea şi acordarea indicatorului privind componenţa, termenele şi locurile de păstrare ale materialelor topogeodezice, cartografice, fotogrammetrice, aerocosmice, gravimetrice, geoinformatice supuse concentrării în arhivele Fondului Cartografic de Stat.
   
 • Coordonarea îndeplinirii lucrărilor geodezice şi gravimetrice de precizie înaltă şi de trecere la sistemele de coordonate global şi de referinţă şi proiecţiile cartografice respective.
 • Asigurarea evidenţei, concentrării şi păstrării centralizate a tuturor materialelor, executate de diferite organizaţii şi instituţii ale Republicii Moldova şi de peste hotare, care execută lucrări topogeodezice şi cartografice pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa departamentală a acestor organizaţii şi mijloacele de finanţare a lucrărilor executate.
 • Evidenţa şi coordonarea materialelor şi datelor topogeodezice, cartografice şi geoinformatice, executate în anii precedenţi şi care se păstrează în arhivele organelor administraţiei publice locale şi peste hotare.
 • Supravegherea, controlul, privind respectarea legii regimului în arhivele organizaţiilor subordonate Agenţiei.
 • Asigurarea creareării băncilor de date (computerizarea), a materialelor geodezice, topografice, cartografice, aerocosmice şi gravimetrice pentru cadastrul general, cadastre de specialitate şi a centrului de informaţii în domeniu.
 • Asigurarea şi unificarea bazei de date topogeodezice şi cartografice, a cadastrelor, sistemelor de clasificare şi codificare, structurilor de prezentare a informaţiei despre cadastru, a hărţilor digitale şi electronice în banca de date.
Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim
Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică şi Regim este o subdiviziune a Direcţiei Geodezie, Cartografie şi Geoinformatică a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, cu funcţii de control şi supravegherea lucrărilor în domeniul topogeodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi prospecţiunilor tehnice.
În activitatea sa Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică şi Regim se călăuzeşte de Legea cu privire la geodezie şi cartografie, Regulamentul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Regulamentului cu privire la modul de efectuare a supravegherii geodezice de stat pe teritoriul Republicii Moldova, alte acte normative.
Atribuţii şi competenţe:
 • executărea eficientă şi calitativă a lucrărilor geodezice, astronomo-geodezice, topografice, geodezice-inginereşti, fotogrammetrice, cartografice (denumite în continuare lucrări topo-geodezice şi cartografice) de către persoanele fizice şi juridice, realizatorii acestor lucrări;
 • respectărea ordinii stabilite pentru efectuarea lucrărilor şi a prescripţiilor documentelor normative;
 • respectărea normelor de evidenţă, păstrare şi utilizare a materialelor obţinute în rezultatul acestor lucrări;
 • formărea fondului cartografo-geodezic şi a băncilor automatizate de date geodezice şi informaţii digital-cartografice.

Fondul Cartografo-geodezic de Stat
Atribuţii şi competenţe:
 • Fondul Cartografo-geodezic de Stat îşi desfăşoară activitatea sa în conformitate cu Regulamentul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
 • Fondul Cartografo-geodezic de Stat este o subdiviziune a Direcţiei Geodezie, Cartografie şi Geoinformatică a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, cu funcţii de coordonare, colectare, păstrare şi utilizare a tuturor materialelor şi datelor topogeodezice, cartografice, hidrografice, a ridicărilor aerocosmice, gravimetrice, inclusiv în formă digitală, obţinute în rezultatul activităţii geodezice şi cartografice a diferitor organizaţii şi instituţii, indiferent de tip, locul creării, forma de proprietate, apartenenţa departamentală a acestora şi mijloacele de finanţare a lucrărilor, executate pe teritoriul Republicii Moldova.
   
 • Producţia organizaţiilor de stat şi celor particulare, este supusă concentrării în F.C.G.S.
 • Fondul Cartografo-geodezic de Stat este o parte integrantă a Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova, ţine de competenţa Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, şi se creează în scopul evidenţei centralizate, păstrării şi utilizării documentelor topogeodezice, aerocosmice şi cartografice.
 • Fondul Cartografo-geodezic de Stat este alcătuit din documente ce conţin rezultatele măsurării suprafeţei pământului, rezultatele lucrărilor de ridicări topografice şi cartografice, prospecţiunilor tehnice complexe, care prezintă valoare istorică, politică, ştiinţifică, economică, socială şi culturală.
F.C.G.S. al R. Moldova este compus din:
 • Fondurile Cartografo-geodezice Centrale a instituţiilor din subordinea ASRFC (F.C.G.C.);
 • Fondurile geodezice ale organelor administraţiei publice locale;
 • Arhiva Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim.